Engleza
ami10
2015-10-29 13:40:39
Scrieti enunturi cu a cite 10 verbe.verbele-must,can,may.ca verbele Sa fie 3 affirmative,3 interogative,3 negative,1 raspuns.exemplu (yes,I can)
Adăugați un răspuns